Ortopedi Terimler Sözlüğü

Kalça Çıkığı
Ağustos 7, 2014
Omuz Artroskopisi
Ağustos 7, 2014

A

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor

Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş

Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık

Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen

Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili

Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut

Akümülasyon : Birikim

Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

B

“Bag of bones” : Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt

Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme

Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici

C

Cam impingement: Femur kökenli sıkışma; boynuz tipi sıkışma

Cast brace : Alçı destek; atel

Citation indeks : Kaynak dizini

Clubfoot : Çarpık ayak; pes ekinovarus

Coefficient : Katsayı

Coheziv: Yapışkan

Compound : Bileşik

Constrained: Kısıtlı

Core : Çekirdek, öz

Cost efektif: Eder etkin, uygun eder

Creeping substitution : Adım adım yerine geçme

Cross-linking: Çapraz bağlantılı

Cross-matching : Çapraz eşleme

Curve : Eğri

Cutting cone : Osteoklast delgisi

D

Dansite : Yoğunluk

Dansitometre : Yoğunluk ölçer

Data : Veri

Defekt : Eksiklik, kusur, kayıp; defekt

Defisit : Eksiklik

Definitif: Kesin,tam,son

Deformasyon : Biçim bozukluğu, şekil bozukluğu

Deformite: Şekil bozukluğu

Degradasyon: Yıkım, parçalanma

Dejenerasyon : Dejenerasyon; bozulma, yozlaşma (ikili)

Dekat : Onyıl

Dejeneratif: Dejeneratif; bozucu, yozlaştırıcı (ikili)

Dekompresyon: Bası giderme, bası kaldırma

Dekubitus ülseri: Yatak yarası, bası yarası

Demineralizasyon: Demineralizasyon; kireçsizleştirme (ikili)

Denervasyon : Denervasyon; sinirsizleştirme (ikili)

Deplasman : Yer değiştirme

Depozit : Birikim, tortu

Dermatom : Duyu alanı

Desselarasyon : Yavaşlama

Destrüksiyon: Hasar, yıkım; destrüksiyon (ikili)

Detachment : Ayrılma, kopma

Developmental: Gelişimsel

Deviyasyon: Sapma, eğrilme

Devitalizasyon : Cansızlaş(tır)ma

Dezartikülasyon: Dezartikülasyon; eklemden kesme (ikili)

Dezavantaj : Kazanımsızlık, üstünsüzlük

Diafiz : Diyafiz; cisim (ikili)

Diagnostik: Tanısal

Diferansiyasyon: Farklılaşma

Dilatasyon : Genişleme

Dilüsyon : Seyrel(t)me

Dinamizasyon: Hareketlendirme

Dirilleme: Delme, delik açma

Disabilite: Sakatlık

Disfonksiyon: İşlev bozukluğu

Diskinezi : Hareket bozukluğu

Dislokasyon : Çıkık

Disosiasyon : Ayrışma

Displazi : Displazi; gelişme bozukluğu

Dispozabl : Tek kullanımlı(k)

Diseksiyon : Diseksiyon ;keserek ayırma (ikili)

Dissemine : Yaygın

Dissosiasyon : Ayrışım, ayrışma; dissosiasyon (ikili)

Distal : Distal ; uç, uzak (ikili)

Distorsiyon: Burkulma

Distraksiyon : distraksiyon; ayı(rıl)ma, uzaklaş(tır)ılma,ayırma (ikili)

Distraktör : Ayırıcı

Diyatez : Yatkınlık

Dominant : Baskın

Donör : Verici

Double-blind: Çift kör

Dren : Dren ;akıtaç (ikili)

E

Efekt(if) : Etki(li)

Efferent : Götüren

Effüzyon : Sıvı birikimi; effüzyon

Egzersiz : Egzersiz ; alıştırma (ikili)

Ekimoz : Bere; ekimoz (ikili)

Ekivalan : Eşdeğer

Eksezerbasyon : Alevlenme

Eksitabilite : Uyarılabilirlik

Ekstraartiküler: Eklem dışı

Ekstrinsik: Dış kaynaklı

Eksizyon: Kesip çıkartma; eksizyon (ikili)

Eksotermik: Isıyayan; eksotermik (ikili)

Eksostoz : Eksostoz; kemik çıkıntısı

Eksplorasyon : Ortaya koyma, açığa çıkartma

Ekstansiyon : Ekstansiyon

Eksternal: Eksternal; dıştan, dışa

Ekstirpasyon: Tümü ile çıkartmak, tümüyle çıkartma, tümden çıkartma

Ekstrasellüler: hücre dışı

Ekstravazasyon: Damar dışına çıkma, sızma

Ekstremite: Ekstremite ; taraf (ikili)

Ekstrensik: Dış kaynaklı

Ektopik : Yerdışı

Ekuilibriyum : Denge

Elastik: Esnek

Elastisite: Esneklik

Elevasyon: Elevasyon; yüksel(t)me (ikili)

Elimine etmek: Elemek

Elongasyon: Uzama

En blok: Tek parça ( onkoloji ), tam kat

Emboli: Emboli; damar tıkacı

Embolizasyon: Embolizasyon; tıkaçlaştırma, tıkaçoluşturma (ikili)

End point stiffness : Son nokta direnci

Endikasyon : Gerekirlik; endikasyon

Endobutton: İçdüğme,içten düğme

Endojen : İç (öz) kaynaklı (ikili)

Endoskopi : Endoskopi

Endotermik : Isı alan

Endurasyon : Sertleşim, sertlik

Enflamasyon : Enflamasyon; yangı (ikili)

Enstrüman : Aygıt,cihaz

Entegrasyon : Bütünleşim, bütünleşme

Epidemi : Salgın

Epikriz : Çıkış özeti

Erozyon: Aşınma

Esansiyel: Asıl,nnedeni belirsiz, birincil, temel

(E)skar : Yara izi,nnedbe

Etiyolojik: Nedensel; etiyolojik (ikili)

Etik : etik

F

Faktör : Etmen

Falanks : Falanks

False : Yanlış, yalancı

False pozitif: Yalancı artı, yalancı olumlu

False negatif: Yalancı eksi, yalancı olumsuz

Familyal : Ailesel

Faset : Faset; yüzcük (ikili)

Fasikül : Fasikül; demetçik (ikili)

Fasya : Fasya

Fatal : Ölümcül

Fat pad: Yağ yastıkçığı

Faz : Evre

Fenestrasyon : Pencereleme; fenestrasyon (ikili)

Fenomen : Fenomen

Fibril : Lifçik, iplikçik (ikili)

Fibrilasyon: Fibrilasyon

Fibrinolitik: Pıhtı eritici

Fiksasyon : Fiksasyon ; tespit, oynamazlaştırma; (ikili)

Filament : İplikçik, telcik; filament (ikili)

Fil(i)m : İnce tabaka, kaplama; fil(i)m (ikili)

Filtrasyon : Süzme, süzülme; filtrasyon (ikili)

Fissür : Çatlak, yarık; fissür (ikili)

Fistül : Fistül ; akarca (ikili)

Fleksibl : Bükülebilir; fleksibl (ikili)

Fleksiyon : Fleksiyon

(Serbest) fleb : Serbest doku aktarımı; serbest fleb (ikili)

(Pedikül) fleb: Saplı doku aktarımı; saplı doku aktarımı (ikili)

Fokal : Odaksal

Fokus : Odak

Fonksiyon : İşlev; fonksiyon (ikili)

Foramen : Delik; foramen (ikili)

Forefoot : Ayakönü, ayağın önü

Form(at): Biçim, şekil

Formasyon : Oluşum, şekillenme, biçimlenme

Forseps : Kıskaç; forseps (ikili)

Fragman : Parça, parçacık; fragman (ikili)

Fragmantasyon : Parçalanma; fragmantasyon (ikili)

Frajil : Kırılgan

Freeze drying : Dondurarak kurutma

Fresh frozen: Taze don(durul)muş

Friksiyon: Sürtünme

Frozen: Don(durul)muş

Fulminant : Kötüleşen

Füziform : Füziform; iğsi (ikili)

Füzyon : Füzyon, artrodez ; kaynaştırım (ikili)

G

Gangren: Gangren

Gap : Aralık

Generalize : Yaygın

Genetik : Kalıtsal

Geriatri : Yaşlılıkla ilgili

Gibosite : Gibosite; keskin kamburluk

Gigantizm : Devlik

Goldstandart : Temelölçüt , örnekölçüt, altınölçüt

Grade : Evre, aşama, derece

Granül : Tanecik, zerre; granül (ikili)

Grasper: Yakalayıcı, tutucu

Greft: Greft

Groove : Oluk

Guide : Kılavuz , rehber, yol gösterici

H

Habitüel : Alışkanlık edinilmiş; habitüel (ikili)

Halo : Halo

Hand piece : Elyeri, elcek, tutma yeri

Helik(s)al : sarmal (ikili)

Hemartroz : Eklem kanaması; hemartroz (ikili)

Hematojen : Kanla taşınan, kan yoluyla

Hemiartroplasti : Hemiartroplasti

Hemipleji : Hemipleji ;yarı felç (ikili)

Hemodiyaliz : Hemodiyaliz; kan süzümü (ikili)

Hemoliz : Hemoliz ;kan yıkımı (ikili)

Hemoraji : Kanama; hemoraji (ikili)

Hemostaz : Kanama durdurma

Heredite : Kalıtım,soyaçekim; heredite (ikili)

Heterojen : Farklı türden (ikili)

Hibrid : Kırma, melez

High resolution : Yüksek çözünürlüklü

Hindfoot : Ayakarkası, ardayak

Hiperplazik : Hiperplazi ;çok (fazla) gelişmiş (ikili)

Hipertrofi : Hipertrofi ;aşırı büyüme (ikili)

Hipoplazik : Hipoplazik; az (eksik) gelişmiş

Hipotez : Varsayım

Homeostazis : Dengeleşim

Homogreft : Homogref; türdeş greft (ikili)

Homolog : Homolog; aynı kökten (ikili)

Homojen : Homojen ; benzeşik, türdeş, aynı türden (ikili)

Hook : Kanca, çengel

Horizontal : yatay, horizontal

Host : Konak

Hump : Tümsek, hörgüç, kambur

Hyalen: Hiyalen; camsı; (ikili)

I, İ

Imaging : Görüntüleme

İmbalans : Dengesizlik

İmbrication: Katlama, üst üste koyma

İmmatür : Olgunlaşmamış

İmmobilizasyon: İmmobilizasyon; hareketsiz bırakma, tespit

İmpact : Çökme, içiçe geçme ,ezilme; impact

İmpingement : Sıkışma; takılma

İmplant : İmplant

İmplantasyon : İmplant yerleştirme, koyma

İmpulse : Dürtü, uyarı; impuls

İndentasyon : Girinti

İndiferansiye : Farklılaşmamış

İndurasyon : Sertlik; sertleşme

İnert: Eylemsiz, durgun, tepkisiz

İnfant : Süt çocuğu, bebek

İnferior : İnferior ; aşağı, alt

İnfiltrasyon : Sızma; infiltrasyon

İnflamatuvar : Yangısal; inflamatuvar

İnjury : Yaralanma

İnhibisyon : İnhibisyon; ket vurma

İnklinasyon : Eğim; inklinasyon

İnkomplet : Tamamlanmamış, tam olmayan

İnkorporasyon : Birleştirme

İnkomplet : Tamamlanmayan, tam olmayan

İnkübasyon : Kuluçka, inkübasyon

İnlet: Giriş

İnnervasyon : İnnervasyon; sinirlenim

İnput : Girdi

İnsersiyo : Yapışma yeri,sonlak; insersiyo

İnsert: Ara parça (artroplasti)

İnsidens : Sıklık

İn situ : İn situ; kon(ul)duğu yerde

İnside-out: İçten dışa

İnsisura : Çentik; insisura (ikili)

İnstabil(ite) : Kararsız(lık), dengesiz(lik) (ikili)

İntakt : Bütünlüğü korunmuş, sağlam kalmış

İntensite : Yoğunluk, şiddet

İnteraktif : Katılımlı; etkileşimli

İnterface : Arayüz

İnterferans: Sıkıştırma, engelleme, interferans

İnterfragmanter : Parçalararası; interfragmanter (ikili)

İntermitant : Aralıklı

İnterpozisyon : İnterpozisyon ;araya girme, araya sokma (ikili)

İnterval : Ara

İntervention : Girişimsel

İntolerans : Dayanımsızlık

İntraartiküler : Eklem içi

İntramedüller : İntramedüller ;

İntramusküler : Kas içine

İskemi : İskemi, kansızlanma

İntraoperatif : Ameliyat sırasında; intraoperatif (ikili)

İntraosseöz : İntraosseöz ; kemik içi (ikili)

İntratekal : Beyin omurilik sıvısı içine; intratekal (ikili)

İntratorasik : Göğüs içi

İntrensek : İntrensek; iç kaynaklı, içsel (ikili)

İnvaziv : Yayılgan; invaziv (ikili)

İnvazyon : Yayılım

İn vitro : Canlı dışı(nda)

İn vivo : Canlıda

İpsilateral : Aynı tarafta, aynı taraflı

İrradiasyon : Işınlama

İrregüler : Düzensiz

İrreversibl : Geri dönüşsüz

İrritasyon : İrki(l)tme

İyatrojenik : Tedavi kaynaklı; tedaviye bağlı; iyatrojenik (ikili)

İzokinetik : Eş hareket, aynı hareket (ikili)

İzole : Ayrılmış, yalıtılmış (ikili)

İzomorfik : Eşbiçimli; izomorfik (ikili)

J

Jenerasyon : Kuşak

Jerk (testi): Silkme (testi) ( diz )

Joint clearance : Eklem giriş açıklığı

Juksta: Bitişik

Junction : Kavşak, birleşim yeri

Jüvenil : Çocukluk, gençlik

K

Kalitatif : Nitel, niteleyici; kalitatif (ikili)

Kamptodaktili : Kamptodaktili; kıvrık parmak

Kantitatif : Nicel , niceleyici ; kantitatif (ikili)

Kanül : Borucuk; kanül (ikili)

Kansellöz: Süngerimsi, süngersi

Karpal : Karpal; elbileğine ait

Kartilaj: Kıkırdak

Kapiller : Kılcaldamar; kapiller (ikili)

Kaskad : Basamaklı

Kavite : Boşluk, oyuk

Key-pad : bas-cevap, bas-cevapla

Kifoplasti : Kifoplasti

Kifoz : Kifoz; kamburluk

Kifoskolyoz : Kifoskolyoz

Kinematik : Devinimsel, harekete ait (ikili)

Klasifikasyon : Sınıflandırma

Klavikula : Klavikula; köprücük kemiği (ikili)

Kleft hand : Yarık el

Klemp : Tutaç

Klinodaktili : Klinodaktili

Kofaktör : Eşetken

Koinsidens : Rastlantısal

Koksiks : Koksiks; kuyruksokumu (ikili)

Kollateral ligament : yan bağ

Koleksiyon : Birikim, toplanma

Kollaps : Çökme

Kolon : Sütun,direk; kolon (ikili)

Komorbidite : Eşlik eden-yandaş hastalık

Kompansasyon : Yerine koyma, giderme

Komplikasyon : Artsorun, yenisorun

Komponent : Öğe, parça

Kompakt: Sıkı, yoğun, tıkız, kompakt (kemik)

Kompleks : Karmaşık

Komplet : Tam, bütün

Kondromalazi : Kıkırdak yumuşaması; kondromalazi (ikili)

Kondroplasti : Kıkırdak onarımı; kondroplasti (ikili)

Kondüktif : İletici, iletken

Konjenital : Doğumsal, doğmalık, doğuştan

Konjesyon : Konjesyon ;göllenme, kandolum(ikili)

Konkav : İçbükey

Konnektif doku : Bağ dokusu; konnektif doku (ikili)

Konsantrasyon : Yoğunlaşma; konsantrasyon (ikili)

Konsensus : Uzlaşı

Konsept : Kavram

Konservatif : Konservatif ; koruyucu, tutucu (ikili)

Konstriksiyon : Büzüşme, daralma; konstriksiyon (ikili)

Kontinü : Sürekli

Kontraksiyon : Kontraksiyon; kasılma, kasılım

Kontraktür : Kontraktür; kasılıkalım (ikili)

Kontrendikasyon : Kontrendikasyon; gereksizlik, sakınca, kullanılmama alanı

Kontur : Sınır

Kontüzyon : Ezilme; kontüzyon (ikili)

Konvansiyonel: Geleneksel, alışılagelmiş

Konveks : Dışbükey; konveks (ikili)

Konverjans : Yaklaşma

Kooperasyon : İşbirliği

Koordinasyon : Eşgüdüm

Korelasyon : İlişki

Koronal : Koronal ; alınsal; frontal (ikili)

Korozyon : Aşınma (dışsal etkiyle)

Korpus : Gövde, beden

Korteks : Dış katman, kabuk; korteks

Kosta : Kaburga; kosta (ikili)

Kramp : Kasılım ,kasınç; kramp

Krepitasyon : Krepitasyon ;çıtırtı, kıtırtı

Kreşent : Yeniay, hilâl

Kriter : Ölçüt

Kriyoprezervasyon : Dondurarak koruma-saklama; kriyoprezervasyon

Kronik : Üregen; kronik (ikili)

Kronoloji : Süredizin; kronoloji (ikili)

Kruris : Bacak

Ksenogreft : Ksenogreft; hayvandan gref (ikili)

Kutanöz : Deriye ilişkin

Kurvatür : Eğrilik

Kümülasyon : Birikim, kümeleşme

Kür : Tedavi

Küratif : Tedavi edici, iyileştirici

Küretaj : Kazıma, kazıyarak temizleme; küretaj

L

Labil : Değişken, oynak, kararsız

Lag vidası : Çektirme vidası

Laksite : Gevşeklik

Lamina : Lamina ;katman, kat, yaprak

Landmark : İşaretli alan

Laserasyon: Yırtık, yırtılma

Latent : Gizli

Lateral : Lateral; yan

Lateral dekubitus : Yanyatma

Lateralizasyon : Lateralizasyon ; yana alma (ikili)

Lateral tilt : Yana eğim,

Lavaj : Yıkama

Letal : Öldürücü

Lezyon : Bozukluk, yara, doku bozukluğu; lezyon (ikili)

Ligament : Bağ; ligament

Ligament washer : Tespit (bağ) pulu

Ligamentöz laksite : Bağ gevşekliği

Ligamentotaksis: Bağçekimi

Limb salvage procedure: Taraf kurtarıcı işlem

Liner : İç parça, ara parça (polietilen, seramik ya da metal)

Lineer : Çizgisel, doğrusal

Lining cell: Örtü hücresi ( Kemik yapım yıkım döngüsünde )

Lipom: Lipom

Literatür: Kaynakça, kaynaklar, yazın

Liyofilize : Liyofilize ;suyu alınmış; (ikili)

Lizis : Dağılma, erime (ikili)

Loj : Yerleşim, bölge

Lokal : Yerel

Lokasyon : Yer

Longitidünal : Uzunlamasına; longitüdinal (ikili)

Loose body: Serbest cisim, eklem faresi ( ikili )

Low profile washer: İnce pul

Luksasyon : Çıkık

Lumbalji: Bel ağrısı

Lubrikant : Kayganlaştırıcı

M

Magnifikasyon : Büyültme

Magnitüd : Büyüklük, boy (ikili)

Malign : Kötü huylu, kötücül,

Malalignement : Dizilim bozukluğu

Malformasyon : Malformasyon; kusurlu oluşum, oluşum bozukluğu (doğumsal)

Malpraktis : Hatalı uygulama (hekim hatası)

Malpozisyon: Kötü konum, kötü durum

Malunion : Yanlış kaynama

Manipülasyon: Elle uygulama ; elle yapma

Marjin(al): Sınır(sal), kenar(sal)

Masif : Büyük, kütlesel

Matching : Eşleme

Materyal : Malzeme, gereç

Matriks : Aramadde (ikili)

Matürasyon : Olgunlaşma

Medial : Mediyal; içyan (ikili)

Mediyatör : Aracı

Medium : Orta

Meduller : Medulle(r); ilik(sel), ilikle ilgili; (ikili)

Membran : Zar, örtü; membran (ikili)

Metaanaliz: Tümçözümleme, ileri çözümleme

Metal-back : Metal arkalık

Metakarp : Metakarp

Metafiz : Metafiz

Metatars : Metatars

Metastaz : Metastaz; sıçrama, yayılma

Metod : Yöntem

Midfoot : Ayakortası

Midpalmar : Avuç ortası

Migrasyon : Göç, yer değiştirme

Mikroskopik: Mikroskopik

Mikrotravma: Mikrotravma

Mikrovasküler: Mikrovasküler

Miks: Karışık

Minimal : En az

Minimal invaziv: Az hasarlı

Minimal invaziv cerrahi: Az hasarlı cerrahi

Minimum : En az, en düşük

Minör : Minör; küçük, önemsiz (ikili)

Mirror hand : Ayna el

Mobil : Hareketli

Mobilite: Hareketlilik

Mobilizasyon : Hareketlendirme

Moderate : Ilımlı, orta dereceli

Moderatör : Yönetmen

Modifikasyon : Az değiştirim, uyarlama (ikili)

Modül : Birim

Modüler : Modüler

Monitörizasyon: İzlem

Mono : Tekli

Monofokal : Tek odaklı

Multi : Çoklu

Multifaktöryel : Çok etmenli

Multifokal : Çok odaklı

Multipl : çoklu, birçok

Multiplanar : Çok düzlemli

Musküler : Musküler; kasla ilgili, kassal; (ikili)

N

Navigatör : Yönlendirici, yolgösterici, yol buldurucu

Nekroz : Nekroz; doku ölümü

Neoadjuvan : Kesin tedavi öncesi (onkoloji)

Neonatal : Yenidoğan

Neoplazm : Neoplazm; yeniden oluşum

Nidus : Yuva, çekirdek (tümör) (ikili)

No man’s land: Yasak alan, yasak bölge

Nodül : düğüm; nodül (ikili)

Noninvaziv : Az yayılımlı, yayılgan olmayan; noninvaziv

Nonspesifik : Özgün olmayan

Normal : Olağan

Notch : Çentik

Nöral : Nöral ; sinirsel (ikili)

Nöromusküler junction : kas-sinir kavşağı

Nötral : nötral; yüksüz, etkisiz, yansız (ikili)

Nötralizasyon : Nötralizasyon; etkisizleş(tir)me (ikili)

Nükleolus : Çekirdekçik

Nükleus : Çekirdek

Nüks : Yineleyen, yineleme

Nutrient : Besleyici

O

Obje : Nesne

Objektif : Nesnel

Oblik : Eğik

Oblitere : Tıkalı,

Obstrüksiyon : Tıka(n)ma, engelle(n)me

Odd faset : Ek yüz

Offset: Eksenden sapma, merkezden uzaklık

Okkült : Gizli

Olekranon : Olekranon

Oligoartiküler: Az eklem; oligoartiküler

Operasyon : Girişim, cerrahi işlem; operasyon (ikili)

Optimal, optimum : En yararlı, elverişli

Opsiyon : Seçenek

Ortez : Düzeltici gereç; düzelteç; ortez (ikili)

Origo : Başlak

Orijin : Köken

Oryantasyon : Yönelim

Ossifikasyon : Kemikleşme; ossifikasyon (ikili)

Osteofit : Kemik çıkıntı; osteofit (ikili)

Osteogenezis : Kemik oluşumu, kemik gelişimi; osteogenezis

Osteoid : Kemiksi, kemiksi doku; osteoid

Osteoindüksiyon : Kemik irkiltim, kemik uyarım, osteoindüksiyon

Osteointegrasyon : Kemikle bütünleşim, osteointegrasyon

Osteojenik : Kemik oluşturan, kemik oluşumsal; osteojenik

Osteokondüksiyon : Kemik ulaştıran, kemik yürüten; osteokondüksiyon

Osteoliz : Kemik yıkım

Osteomalazi : Kemik yumuşaması

Osteomyelit : Osteomyelit

Osteonekroz : Kemik ölümü

Osteoporoz : Kemik erimesi

Osteosentez : Osteosentez ;kemikbirleştirim (ikili)

Otogreft : Otogref ; kendinden gref

Otolog : Kendinin

Outflow : Dışa akış, dış akım

Outlet: Çıkış

Out patient: Günübirlik

Outside-in : Dıştan içe

Overtreatment: Aşırı (gereksiz) tedavi

Overgrowth : Aşırı büyüme

Over head : Baş üstü

Overlap : Üst üste binme

Overriding : Üst üste binme

P

Pakiartiküler : Az eklem

Palmar : Palmar ; avuçiçi (ikili)

Palpasyon : Palpasyon ;elle bakı (ikili)

Palsi : Felç

Palyatif : Geçici

Parametre : Değişken

Parrot-beak : Papağan gagası

Parsiyel : Parsiyel, kısmi, bölümsel

Patellar clunck: Dizkapağı kütlemesi

Patellar tilt : Dizkapağı eğilmesi

Patellar tracking: Patellar gezinim, dizkapağı yolunda kayması

Patellar maltracking: Patellar gezinim bozukluğu, dizkapağı kötükayması

Patern : Örnek, desen

Patogenez : Patogenez

Peak : Doruk, tepe

Peg : Çıkıntı

Penetran : İçine giren, delici; penetran

Perforan : Delici

Perforatör : Matkap, delici, delgi

Periartiküler: Periartiküler; eklem çevresi

Perioperatif : Ameliyat sırası

Periost : Periost; kemikzarı

Periprostetik : Protez çevresi

Perkütan : Perkütan ; deri yoluyla

Permanent : Kalıcı

Permeabilite : Geçirgenlik

Pes planus : Düztabanlık ; pes planus

Pes cavus : Çukurtaban

Pin : Tel, çivi

Pincer impingement : Aseatbulum kökenli (kıskaç) sıkışma

Pivot shift testi: Dönme-kayma testi

Plasebo : Aldanca

Plastik deformasyon : Kalıcı biçim bozukluğu

Plantar: Plantar

Pleksus : Peksus; ağ

Plika : Kıvrım

Plikasyon : Katlama

Plug : Tıkaç

Poliartilüler: Poliartiküler; çoklu eklem

Porozite : Gözeneklilik

Port(al) : Giriş yeri

Portabl : Taşınabilir

Posterior sag sign: Arkaya sarkma belirtisi

Postoperatif : Ameliyat (cerrahi) sonrası

Postür : Duruş

Pouche (poş): Kese, torba

Pozisyon: Konum

Predispozisyon : Eğilim

Preoperatif : Cerrahi öncesi

Press-fit: Basarak sıkıştırma

Pretensioning : Öngergili

Prevalans : Yaygınlık

Preventif : Önleyici

Prezentasyon : Sunum

Primer : Birincil

Primitif : İlkel

Prob(e) : Çengel (artroskopi) ; başlık (ultrason)

Profilaktik : Koruyucu

Progenitör : Öncül

Prognoz : Gidiş(at), öngörüm; prognoz

Progresif : İlerleyici

Prone : Yüzükoyun

Proprioseptif : derin duyusal

Prosedür : İşlem

Prospektif : İleriye dönük

Psödartroz : Psödartroz; kaynamama, yalancı eklem

Puberte : Ergen

Punch : kopartıcı, delgeç, delgi

Pürülan : pürülan, irinli

Püy : İrin

R

Radyal: Radyal

Randomize : Gelişigüzel

Range of motion : Eklem hareket genişliği

Raspa : Oyucu, yer açıcı, genişletici

Reaksiyon : Tepkime

Reamerizasyon : Oyma

Reanimasyon : Canlandırma; reanimasyon

Redüksiyon : Yerleştirme; redüksiyon

Rehabilitasyon : Rehabilitasyon; esenlendirme

Referans : Kaynak

Rejenerasyon : Yenilenme, yeniden oluşma; rejenerasyon

Rejyonal : Bölgesel

Rekürrens : Yineleme, yineleyen

Relaps : Depreşme, yineleme

Release : Gevşetme, serbestleştirme

Relatif : Göreceli, göreli

Remisyon : Yatışma; remisyon

Remodelling : Yeniden şekillenme

Replantasyon : Replantasyon

Repozisyon : Yerleştirme

Reseptör : Alıcı

Resesif : Çekinik

Restorasyon : Onarma

Retraktör: Ayırıcı

Retraksiyon : Çekilme, büzüşme

Retrograd : Geriye doğru

Retrospektif : Geriye dönük

Retroversiyon: Retroversiyon, arkaya dönüklük

Reversibl : Geri dönüşlü, tersinir

Revizyon : Revizyon; düzeltme, gözden geçirme

Rezeksiyon : Rezeksiyon; keserek çıkartma

Rezidüel : Artık, kalıntı

Rezistan : Dirençli

Rijit : Katı, sert; rijit

Rod : Çubuk

Roll-back: Geri yuvarlanma

Rotator : Göndürücü

Rotator cuff : Döndürücü kılıf ; rotator manşet

Rotator interval: Döndürücü (kılıf) aralık

Rutin : Alışılagelmiş

Rüptür : Yırtık

S, Ş

Sagittal : Sagittal

Salvage: Kurtarma, kurtarıcı, koruyucu

Saucerization: Çanaklaştırma

Screw home mechanism : Anahtar yuvası düzeneği

Segment: Bölüm, kesim

Segmentasyon : Bölümleşme, ayrışma

Sekestr : Sekestr; ölü(kemik)

Sekonder : İkincil

Sellüler : Hücresel

Semiconstrained: Yarı kısıtlı

Senkronize : Eşzamanlı

Sensitivite: Duyarlılık

Sensör : Duyarga

Sentetik : Yapay

Sentrifugal : Çevreden merkeze

Sentripedal : Merkezden çevreye

Seperasyon : Ayrılma

Septum : bölme, perde

Sesil : Sapsız

Shaver : Tıraşlayıcı ( artroskopi )

Shaving : Traşlama ( artroskopi )

Shear: Makaslama

Shrinkage: Büzüştürme

Sikatris : Yaraizi

Siklus : Döngü

Simülasyon: Benzetim

Sirküler : Dairesel, çembersel, halkasal

Sirkümferensiyal : Çepeçevre

Skala : Gösterge, çizelge

Skapular winging: Kanatlanma (skapula)

Skleroz : Skleroz

Skor : Sayı

Skorlama : Sayılama

Slice : Kesit, dilim

Sling : Askı

Slot: Oluk, yarık

Soket : Girinti, yuva

Solid : İçi(dolu), boşluksuz; solid

Soliter : Tek

Spacer : Dolgu

Spesifik : Özgül

Spinal : Omurgaya ait

Spinal kord : Omurilik

Spinal stenoz : Darkanal

Splint : Desyek, atel

Spongioz : Spongioz ; süngersi

Sprain : İncinme (kapsül-bağ), burkulma, bertilme

Spur : Mahmuz

Stabil : Dengeli, kararlı, oynamaz; stabil

Stabilizasyon : Sabitleme, kararlılık ; stabilizasyon

Stage : Evre

Staple : “u” çivisi

Stapler : Teldikiş, zımba dikiş

Stem cell : Kök hücre

Stimulus : Uyarı

Stimülasyon : Uyarma

Straight stem : Düz saplı

Strain : İncinme (kas-tendon), gerinim (biomekanik)

Stres : Gerilme (biomekanik)

Stres konsantrasyonu : Gerilim birikimi

Stress relaxation: Gerilim boşalması

Stres rising: Gerilim artırıcı

Stress shield : Gerilim kalkanı

Strüktür : Yapı

Stump : Güdük

Superpozisyon : Üstüste binme, örtüşme

Supine : Sırtüstü

Supportif : Destekleyici

Surface : Yüzey (artroplasti)

Survey : Tarama (radyoloji)

Süperfisiyal : Yüzeyel

Survival : Sağkalım

Şaft : Cisim

Şift : kay(dır)ma

T

Tandans : Eğilim

Tanjansiyel : Tanjansiyel

Tansiyon bant: Gergi bandı

Teknik : Yöntem

Template : Şablon; örnek kalıp

Tendon : Tendon

Tenodez : Tenodez

Tensile : Geren

Tensile strength : Gerilme dayanıklılığı

Tension band: Gergi teli

Tenoliz : Tendon gevşetmek

Terminal : Uç, son

Terminoloji : Adlandırma

Tersiyer : Üçüncül

Tetani : Sürekli kasılma; tetani

Thoraks : Göğüs; toraks

Tibia : Tibia

Tilt : Yana yatıklık, eğiklik

Tipik : Özgün, olağan

Torsiyon : Torsiyon; burulma

Trabeküler: Trabeküler

Traksiyon : Traksiyon; çekme

Transfer : Aktarım, taşıma

Translasyon: Yer (eksen) değiştirme

Translokasyon : Yer değiştirme

Transparan : Geçirgen, saydam

Transplant : Aktarılan

Transpozisyon: Transpozisyon

Trase : Yol, iz

Travma : Travma

Trigger : Tetik

Tromboemboli : Pıhtı tıkacı

Tromboz : Pıhtı; tromboz

Tüberkül : Tüberkül; çıkıntı

Tümör : Tümör; ur

U,Ü

Ultrastrüktür : Ultrastrüktür; inceyapı

Unconstrained : Kısıtsız

U(i)ndiferansiye : Farklılaşmamış; u(i)ndiferensiye

Unifokal : Tek odaklı

Unilateral: Tek taraflı

Unikompartmental : Tek bölmeli

Update : Güncelleme

Uptake : Tutulum

Üniform : Bir örnek, tek biçimli, tek şekilli

Unipolar : Tek kutup

Uniplanar : Tek düzlemli

Ünite : Birim

V

Vaka : Olgu

Vaka takdimi : Olgu sunumu

Varyans : Değişken

Varyant : Değişik, değişik biçim

Varyasyon : Çeşitleme; varyasyon

Vektör : Bileşke; vektör

Velosite : Hız

Vertikal : Dikey

Vasküler : Damarsal

Vaskülarize : Damarlı

Vasküler pedikül : Damarlı sap

Vazospazm : Vazospazm; damar büzüşmesi

Viabilite : Yaşayabilirlik

Vibratuar : Titreşimli

Viskoelastik : akışmazesnek

Vital : Yaşamsal

Vizüel : Görsel

Volar: Volar, avuçiçi

Volüm : Hacim

Wedge : Kama

Workshop : Çalıştay

Woven (kemik): örgüsel, keçemsi (kemik)

Z

Zon : Bölge